• Hem
 • Kommunpolitiskt...
sida

Kommunpolitiskt program

Målet för Vänsterpartiet Landskronas politik är:

 • att alla Landskronabor ska ha ett tryggt boende
 • att alla barn och ungdomar ska ha rätt till en likvärdigt god förskola och skola
  att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till en meningsfull fritid 
 • att alla delar av kommunen ska vara attraktiva, levande och hållbara miljöer
 • att alla ska kunna åldras med värdighet och känna sig trygga i sitt omsorgsbehov
 • att kommunens mångfald ses som en resurs och att alla upplever delaktighet
 • att alla beslut fattas utifrån solidaritet, social och miljömässig hållbarhet
 • att kommunanställda ska ha anständiga arbetsvillkor samt en bra balans mellan arbete och fritid

Rätten till ett tryggt boende

Det är en mänsklig rättighet att ha tak över huvudet och att känna trygghet i sitt hem och närmiljö. Kommunen har ett stort ansvar för att boendesituationen i staden är socialt hållbar och för att alla människor har en bostad. Allmännyttans viktigaste uppgift är att tillhandahålla hållbara, prisvärda bostäder för alla. Den nuvarande hyrespolicyn är exkluderande och bör därför rivas upp.

Stadsplaneringen ska genomsyras av perspektivet att ens bostadskvarter inte ska avgöra livskvalitén. Vi vill därför i första hand satsa på stadsdelar med befintliga eftersatta boendemiljöer. Alla bostadsområden ska förändras respektive planeras så att integration och trygghet stimuleras och målet är att det ska vara blandade boendeformer i alla bostadsområden.

En bostad kan vara en förutsättning för att komma ifrån missbruk eller psykisk ohälsa. En bostad är också a och o för våra barns trygghet och bästa möjliga studieförutsättningar. Vårt mål är att det i Landskrona inte ska finnas någon hemlöshet.

Vänsterpartiet Landskrona vill:

 • Se över Landskronahems ägardirektiv och att den nuvarande hyrespolicyn rivs upp
 • Rusta upp eftersatta bostadsmiljöer utan chockhöjning av hyran
 • Bryta bostadssegregation i kommunen
 • Bygga fler hyresrätter
 • Införa Bostad först – ett boende som förutsättning för att lyckas bryta utanförskap

 

Attraktiva, levande och hållbara boendemiljöer

Vi vill att alla delar av kommunen, såväl centrum som ytterområden och kringliggande byar, ska vara attraktiva, levande och hållbara miljöer. 

Vänsterpartiet Landskrona vill:

 • Att kommunen i samråd med byalagen tar fram en utvecklingsplan för attraktiva och tillgängliga offentliga rum också i byarna
 • Att kommunens administration sprids ut i olika kommundelar för ökad insikt och likvärdighet

 

En likvärdig utbildning och fritid för våra barn och unga

I Landskrona kommun finns barn som lever i fattigdom. Det är oacceptabelt. Kommunen behöver överbrygga såväl ekonomiska som sociala hinder för delaktighet i samhället. Förskolan och skolan har en mycket viktig uppgift i detta och därför är det viktigt att alla skolor har de resurser och förutsättningar som behövs. Viktiga förutsättningar för en bra och trygg skolgång är: små barngrupper, rätten till läromedel, kontinuitet bland pedagoger och tillgång till elevvårdsteam. 

Vi måste motverka segregation och öka inkluderingen så att alla barn och ungdomar ges möjlighet till bra och meningsfulla fritidsaktiviteter, oavsett ekonomiska förutsättningar och var de bor i kommunen. Detta blir särskilt utmanande när fysiska möten inte är möjliga eller lämpliga.

Vänsterpartiet Landskrona vill:

 • Aktivt motverka barnfattigdom
 • Öka personaltätheten och minska personalomsättningen
 • Minska gruppstorlekarna i förskola och skola
 • Möjliggöra för avgiftsfria och meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar i hela kommunen

 

En värdig och trygg ålderdom

Vi ska verka för en god arbetsmiljö i kommunens verksamheter och en värdig ålderdom för våra äldre. Befolkningen blir allt äldre och får därmed ett större omvårdnadsbehov. Detta ställer högre krav på vår omsorg då allt fler inom en snar framtid kommer att behöva vård och stöd för att kunna leva ett gott liv. 

Vi behöver rusta oss för att kunna ge de äldre den vård och omsorg som de förtjänar, vill ha och har behov av. Redan i dag är hemvården hårt ansträngd och har hög personalomsättning, vilket skapar en känsla av otrygghet hos de äldre och en känsla av otillräcklighet hos personalen.

Ensamhet och otrygghet är ett växande problem bland äldre och alternativa boendeformer efterfrågas. Vår strävan är att kommunens äldreomsorg ska ha den bästa kvalitén och därmed vara det naturliga valet för alla omsorgstagare.

Vänsterpartiet Landskrona vill:

 • Anställa mer personal inom hemvård och äldreomsorg
 • Skapa förutsättningar för att personalen inom omsorgen ska stanna kvar, utvecklas och trivas
 • Införa fler boendeformer för äldre i kommunal regi såsom service- och trygghetsboenden

 

Mångfald som resurs

Landskrona ska genomsyras av trygghet, mångfald och delaktighet för alla. I Landskrona ska alla känna sig hemma och välkomna, oavsett kön, etnicitet, religion, sexualitet, ålder och funktionsförutsättningar. Våra olikheter och erfarenheter ska utveckla och stärka vår gemensamma landskronasjäl. Välfärden ska präglas av det faktum att vi ser mångfald som en resurs och inte en belastning. En förutsättning för detta är att vi har en stark gemensam välfärd och för att uppnå detta behövs en solidarisk omfördelning av våra skattepengar och vårt utrymme. 

Vi vill satsa mer resurser på förskola och skola, vård och omsorg, socialtjänst, fritid och kultur och miljö.

Vänsterpartiet Landskrona vill:

 • Ha en bättre representation av vår befolkning i alla verksamheter och nämnder
 • Ha levande och tillgängliga platser där alla kommuninvånare ges utrymme
 • Att kommunen ska tillsätta en samhällsberedning med representanter från diverse minoritetsgrupper som agerar rådgivande organ

 

Kommunen som attraktiv arbetsgivare

Konkurrensen om arbetstagarna blir allt större. För att kunna säkerställa inflödet av nya medarbetare och för att kunna behålla befintlig personal behöver kommunen satsa på drägliga arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackligt samarbete och god balans mellan arbete och fritid.

Landskrona stad ska vara en förebild genom att agera transparent och demokratiskt samt i samverkan med de fackliga organisationerna utforma arbetsplatser där varje medarbetares inflytande och delaktighet garanteras. Alla anställda ska ges goda arbetsvillkor, skälig lön och en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. 

Vi borde alla arbeta för att kunna leva och inte leva för att kunna arbeta. Vi är inga shackbrickor i ett politiskt spel utan människor som skapar välfärd och välmående för våra medmänniskor.

Idag stressar många på jobbet med ohälsa och sjukfrånvaro som följd, samtidigt som många ofrivilligt jobbar deltid eller inte alls. Att förkorta arbetstiden till sex timmar är en viktig och på lång sikt nödvändig reform. Ofrivillig deltid och delade turer hör till historien och sex timmars arbetsdag är inte en framtidsvision utan en nödvändighet.

Vänsterpartiet Landskrona vill:

 • Ha sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för alla kommunanställda
 • Skapa fler välfärdsjobb inom kommunen genom bland annat sex timmars arbetsdag
 • Säkerställa en god arbetsmiljö och inflytande för alla kommunanställda
 • Verka för att avskaffa ofrivilliga deltidsanställningar och delade turer

 

Ett Landskrona med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor

Landskrona ska vara en föregångskommun när det kommer till klimatanpassningen och miljöfrågor. Miljöperspektivet ska genomsyra alla beslut som fattas. Kommunen ska värna om såväl våtmarker som åkermark till ängar och betesmarker. Landskrona är en vacker stad med många parker och närhet till vatten. Detta är något som aldrig får byggas eller prioriteras bort till förmån för kortsiktiga ekonomiska vinster. 

Vi vill se ett levande centrum som är tillgängligt för såväl gående som andra trafikanter. Vi tror på en miljövänligare stadskärna där boende och besökare kan röra sig och mötas. Därför vill vi på sikt se en bilfri innerstad. 

För att få fler människor att minska sina bilresor ska kollektivtrafiken i kommunen bli bättre, inte minst till, från och mellan byarna. Det behövs också en tillgänglig, avgiftsfri kollektivtrafik och tätare bussturer samt ett utökat kollektivtrafiknät.

Vänsterpartiet Landskrona vill:

 • Prioritera miljöfrågorna i alla nämnder
 • Satsa på en klimatanpassning av kommunens verksamheter
 • Införa avgiftsfri kollektivtrafik, på sikt för alla, i hela kommunen

 

Välfärdstjänster i världsklass

I Landskrona finns sociala problem, men de kan förebyggas. Vi anser att dessa insatser måste prioriteras och stärkas. Det krävs exempelvis mer resurser, stöd och vård till de som behöver hjälp med riskbruk, missbruk och psykisk ohälsa. Därför behövs fler anställas inom elevhälsovård och socialtjänst.

Vi vill satsa på åtgärder för att vända den negativa sociala utveckling som borgerlig politik har åstadkommit. Det är viktigt att satsa på de grupper i samhället som är extra beroende av kommunens stöd. Vi satsar på barn, ungdomar och äldre som lever i Landskrona och på de som har störst behov av en fungerande välfärd. 

Vänsterpartiet verkar för ett jämlikt och solidariskt samhälle och Vänsterpartiets kommun-politik bygger på grundtanken att kommunen ska skapa de förutsättningar som krävs för att alla som bor i Landskrona ska leva ett bra och meningsfullt liv.

Staden ska genomsyras av trygghet, mångfald och delaktighet för alla. Målet för vår politik är att alla Landskronabor ska ha ett tryggt boende, att alla barn och ungdomar ska gå i en bra förskola/skola och ha en meningsfull fritid. Vi ska verka för en bra arbetsmiljö i våra verksamheter och en värdig ålderdom för våra äldre.

Alla medborgare ska kunna ta del av det kommunala fritids- och kulturutbudet. Kommunen ska satsa på tillgänglighet för alla, oavsett funktionalitet och sociala förutsättningar. Det ska vara självklart för varje medborgare att ta del av den välfärd som man har behov av.

Vänsterpartiet Landskrona vill:

 • Tillföra fler resurser för förebyggande insatser och socialt arbete
 • Tillgodose individers rättigheter inom stadens omsorgsorganisation
 • Investera i ett meningsfullt och avgiftsfritt fritids- och kulturutbud för alla
 • Öka tillgängligheten i hela kommunen och bredda verksamheten
Kopiera länk